Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ἡ προετοιμασία γιά τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἑξομολογήσεως, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ προετοιμασία γιά τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἑξομολογήσεως, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 13-11-2017 (Σύναξη στόν Ἱ.Ν.Τιμίου Σταυροῦ, Καλή Σκύδρας) http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

«Πῶς θά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας» Ἰωάννου 14,21 - Μάρκου 8,34-36

Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:«Πῶς θά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας»

Σήμερα, παιδιά, θά μελετήσουμε ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγγέλιο, τό ὁποῖο εἶναι τό τέταρτο κατά σειρά Εὐαγγέλιο. Μετά τό κατά Ματθαῖον, τό κατά Μάρκον καί τό κατά Λουκᾶν εἶναι τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ὅπου στό 14ο κεφάλαιο (ιδ΄) καί στόν 21ο στίχο, λέει ὁ Κύριος: «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός μου, καί ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν». Διαβάζουμε καί τήν ἑρμηνεία: «Γιά νά σᾶς μεταδωθεῖ ἡ νέα ζωή, πού θά σᾶς κάμει ἕνα μέ Ἐμένα, πρέπει πρωτίστως νά Μέ ἀγαπᾶτε. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω ὅτι αὐτός πού ἐγκολπώθηκε τίς ἐντολές Μου καί τίς φυλάττει, αὐτός καί μόνο εἶναι πού Μέ ἀγαπάει». Μᾶς μιλάει δηλαδή, γιά τό ποιός εἶναι αὐτός πού ἀγαπάει πραγματικά τόν Θεό, αὐτός, ὁ ὁποῖος τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. «Ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς». Εἶναι δηλαδή χαρακτηριστικό, εἶναι ἀναγκαῖο, εἶναι προϋπόθεση, γιά νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό, νά τηρήσουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Στή συνέχεια τί λέει; «Ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός μου». Ὅποιος Μέ ἀγαπάει, θά ἀγαπηθεῖ ἀπό τόν Πατέρα Μου καί Ἐγώ θά ἀγαπήσω αὐτόν καί διά τοῦ ἐσωτερικοῦ πνευματικοῦ φωτισμοῦ καί τῆς νέας ζωῆς πού θά τοῦ μεταδώσω, θά καταστήσω τόν ἑαυτό Μου φανερό σ’ αὐτόν, θά ἐμφανίσω τόν ἑαυτό Μου σ’ αὐτόν. Ἔπειτα, μᾶς λέει ὁ Χριστός μας τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης. Ἐάν, λέγει, τηρήσετε τίς ἐντολές Μου, θά Μέ ἀγαπήσετε. Καί ἄν Μέ ἀγαπήσετε καί Ἐγώ θά σᾶς ἀγαπήσω καί ὁ Πατέρας Μου θά σᾶς ἀγαπήσει καί Ἐγώ θά ἐμφανιστῶ σ’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο πού θά Μέ ἀγαπήσει, θά τοῦ ἀποκαλυφθῶ. Πῶς θά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ; Ὁ Θεός γνωρίζει, μέ τόν τρόπο πού Ἐκεῖνος ξέρει. Ἔχουμε Ἁγίους πού στή ζωή τους εἶδαν τόν Θεό ὡς Φῶς, εἶδαν τό ἄκτιστο Φῶς, τούς ἀποκαλύφθηκε ὁ Θεός, γιατί προηγουμένως τήρησαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

«Τό κοσμικό φρόνημα - Τί εἶναι καί πῶς θά τό νικήσουμε» Α΄ Ἰωάννου, Κεφ. 2, στ. 15-16, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἀνοῖξτε στήν Α΄ καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἰωάννου στό δεύτερο κεφάλαιο. Οἱ καθολικές ἐπιστολές εἶναι μετά ἀπό τίς δεκατέσσερις ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τῶν ὁποίων τελευταία εἶναι ἡ Πρός Ἑβραίους. Ἑπομένως, μετά τήν Πρός Ἑβραίους ἀρχίζουν οἱ καθολικές ἐπιστολές. Λέγονται καθολικές γιατί στέλνονται πρός ὅλους τούς χριστιανούς, ὄχι σέ μία τοπική Ἐκκλησία, στήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, στήν Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης, στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου, ἀλλά πρός ὅλες τίς Ἐκκλησίες, τῆς ἐποχῆς ἐκείνης βέβαια, ἀλλά καί σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, ἀφοῦ αὐτά πού λέγονται ἔχουν διαχρονική ἀξία καί ἰσχύουν γιά ὅλους τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων. Μετά τίς ἐπιστολές, λοιπόν, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἔχουμε τήν καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, στή συνέχεια ἔχουμε τήν πρώτη καθολική ἐπιστολή τοῦ Πέτρου, τήν δευτέρα τοῦ Πέτρου καί μετά ἔχουμε τήν πρώτη τοῦ Ἰωάννου, τοῦ Ἁγίου Ίωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί Θεολόγου.
Σέ αὐτή λοιπόν, θά δοῦμε στό Β΄ Κεφάλαιο τόν στίχο 15. «Μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον», ἐννοεῖτε «τεκνία καί πατέρες», ὅπως λέει ἀπό τόν στίχο 12. Ἀπευθύνεται στά πνευματικά παιδιά τά δικά του ἀλλά καί σέ ὅλους τούς χριστιανούς, ὅπως εἴπαμε, ἀφοῦ εἶναι καθολική ἐπιστολή. «Μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον μηδέ τά ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τόν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός ἐν αὐτῷ». Ἐάν κάποιος ἀγαπάει τόν κόσμο, δέν εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Πατέρα σ’ αὐτόν. Καί στόν στίχο 16: «ὅτι πᾶν τό ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός καί ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί».

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

«Ἡ συνέπεια στή Χριστιανική ζωή. Ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ» Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Θά θυμάστε παιδιά τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος εἴχαμε πεῖ ὅτι εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Ἑβραίων, τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀπό τό ὁποῖο γεννήθηκε ὁ Χριστός μας. Ὁ Ἁβραάμ ξεκίνησε ἀπό τήν Μεσοποταμία, ἀπό ἐκεῖ πού εἶναι τό σημερινό Ἰράκ καί πῆγε στήν σημερινή Παλαιστίνη. Ὅταν πῆρε ἐντολή ἀπό τόν Θεό, μετακινήθηκε. Στήν ἀρχή ὁ Θεός δέν τοῦ εἶπε πού θά πάει. Τοῦ εἶπε, φύγε ἀπό τό σπίτι σου, πάρε καί τήν περιουσία σου, ὅ,τι μπορεῖς νά πάρεις καί θά πᾶς ἐκεῖ πού θά σοῦ πῶ. Ὁ Ἀβραάμ μέ αὐτό ἔδειξε ὅτι πιστεύει στόν Θεό. Ἦταν καί μεγάλης ἡλικίας… παρόλα αὐτά εἶπε θά κάνω ὑπακοή στόν Θεό. Μετακινήθηκε, πῆγε στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, πῆγε στήν Παλαιστίνη καί ἐκεῖ ἐγκαταστάθηκε, μετά ἀπό κάποιες μετακινήσεις, κοντά στά Σόδομα καί τά Γόμορρα μέ τόν ἀνεψιό του, τόν Λώτ. Ἐκεῖ χωρίστηκαν λόγω τοῦ ὅτι οἱ βοσκοί τους μάλωναν καί θυμάστε πού ὁ Λώτ, ἀφοῦ τοῦ ἔδωσε ἄδεια ὁ Ἀβραάμ νά διαλέξει αὐτός, διάλεξε γιά τά κοπάδια του τήν πιό εὔφορη γῆ, ἐκεῖ πού ὑπῆρχε ὅμως καί πολύ ἁμαρτία, τά Σόδομα καί τά Γόμορρα. Ὁ Ἀβραάμ πῆγε πιό ψηλά στήν περιοχή τῆς Χεβρώνας καί ἔμενε ἐκεῖ.
Ὁ Ἁβραάμ δέν εἶχε παιδί. Ὅταν ἦταν περίπου 99 ἐτῶν, τοῦ ἐμφανίστηκε ὁ Θεός καί τοῦ λέει «νά ζεῖς σύμφωνα μέ τό θέλημά Μου καί Ἐγώ θά σοῦ δώσω πολλούς ἀπογόνους καί αὐτή εἶναι ἡ διαθήκη πού θά κάνω μαζί σου. Δέν θά ὀνομάζεσαι πλέον Ἄβραμ ἀλλά Ἀβραάμ». Τό πρῶτο του ὄνομα δέν ἦταν Ἀβραάμ ἀλλά Ἄβραμ. Καί ὁ Θεός τοῦ ἀλλάζει τό ὄνομα καί τοῦ λέει θά λέγεσαι Ἀβραάμ, πού θά πεῖ Πατέρας πλήθους λαῶν. Θά γίνεις Πατέρας πολλῶν λαῶν. Ἡ γυναίκα σου, ἡ Σάρα, θά ὀνομάζεται στό ἑξῆς Σάρρα, θά τήν εὐλογήσω καί θά σοῦ γεννήσει γιό καί ἀπό αὐτή θά προέλθουν λαοί καί βασιλιάδες λαῶν. Ὁ Ἀβραάμ ἀναρωτήθηκε πῶς ἤτανε δυνατόν, αὐτός 99 χρόνων καί ἡ Σάρρα 90 νά ἀποκτήσουν παιδί; Ἀλλά ὁ Θεός τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἡ Σάρρα θά γεννοῦσε γιό πού θά τόν ὀνόμαζε Ἰσαάκ. Καί πράγματι θά δοῦμε ὅτι αὐτό ἔγινε, γιατί γιά τόν Θεό δέν ὑπάρχει τίποτα ἀδύνατο, ἔτσι δέν εἶναι; Γι’ αὐτό θά πρέπει κι ἐμεῖς νά μοιάσουμε στόν Ἀβραάμ, στήν πίστη πού εἶχε στόν Θεό.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Τό Σύμβολο τοῦ Σταυροῦ καί ἡ Σταυρική Ζωή, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Θά ποῦμε μιά ὡραία ἱστορία γιά τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας.
- Ξέρετε, ἄν ὑπῆρχε ὁ Σταυρός πρίν ἔρθει ὁ Χριστός; Τί λέτε, ὑπῆρχε;
- Ὑπῆρχε.
- Ὑπῆρχε σάν σύμβολο. Στήν Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ὅταν ζοῦσαν οἱ Προφῆτες, ὅταν ζοῦσε ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, ὅταν ζοῦσε ὁ Μωϋσῆς, φανερώθηκε καί ὁ Σταυρός πολλές φορές. Νά σᾶς πῶ μία περίπτωση. Ὅταν ὁ Θεός εἶπε στόν Μωϋσῆ νά πᾶς στήν Αἴγυπτο νά δεῖς τόν λαό Μου. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἤτανε… Ποιός ἤτανε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ; Τό Ἰσραήλ; Οἱ Ἑβραῖοι. Νά δεῖς τόν λαό Μου πού ταλαιπωρεῖται καί νά τόν βγάλεις ἀπό ἐκεῖ, νά τόν λυτρώσεις, νά τόν ἐλευθερώσεις. Γιατί οἱ Αἰγύπτιοι τούς ἔχουνε σκλάβους καί τούς βάζουν νά χτίζουν πόλεις καί τούς βασανίζουν πάρα πολύ. Ὁ Μωϋσῆς στήν ἀρχή λίγο δυσκολεύτηκε ἀλλά τοῦ εἶπε ὁ Θεός, θά πᾶς καί θά πάρεις βοηθό σου καί τόν ἀδελφό σου, τόν Ἀαρών. Πῆγε λοιπόν, (Ἐκεῖ) ἔγιναν κάποια ἐπεισόδια μέ τόν Φαραώ, ὁ ὁποῖος δέν ἤθελε νά τούς ἀφήσει νά φύγουν. Ἔκανε ὁ Θεός δέκα θαύματα, δέκα φοβερές πληγές. Τρόμαξαν οἱ Αἰγύπτιοι, ἰδίως μέ τήν τελευταία πληγή πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός.
- Θυμᾶστε ποιά ἦταν ἡ τελευταία πληγή ἀπό τίς δέκα; Ποιά ἦταν;
Τά πρωτότοκα τά παιδιά τῶν Αἰγυπτίων, ὅλα πέθαναν. Καί τό παιδί τοῦ Φαραώ. Ὁπότε λέει ὁ Φαραώ, φύγετε! Μετά ὅμως, ὅταν φύγανε, πάλι μετάνιωσε καί τούς κυνήγησε. Πῆρε τόν στρατό μέ τά ἅρματα. Ὁ ἑβραϊκός λαός εἶχε προχωρήσει, εἶχε φτάσει μπροστά στήν θάλασσα. Ὑπάρχει μιά μεγάλη θάλασσα ἐκεῖ στήν Αἴγυπτο πού λέγεται Ἐρυθρά, κόκκινη δηλαδή.

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Τιμή στούς Γονεῖς, Ἀναίδεια καί Ἐνδυμασία, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Τιμή στούς Γονεῖς, Ἀναίδεια καί Ἐνδυμασία, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-8-2017 (Ὁμιλία σέ Νέους) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://www.HristosPanagia.gr

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος καί ἡ ἁγιότητα. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Κάποιοι εἴσαστε τό πρωί πού εἴπαμε γιά τόν Ἅγιο Δημήτριο. Πότε γιορτάζει ὁ Ἅγιος Δημήτριος;
– Σήμερα.
Σήμερα. Τί ἦταν ὁ Ἅγιος Δημήτριος;
– Πολιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης.
Πολιοῦχος τί θά πεῖ;
– Προστάτης.
Προστάτης τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀλλά γιατί νά εἶναι αὐτός προστάτης καί νά μήν εἶναι κάποιος ἄλλος;
– Γιατί ἐδῶ μεγάλωσε καί…..
Ναί. Ποιός εἶναι ὁ τίτλος του, ὁ ἐκκλησιαστικός τίτλος; Πῶς τόν λένε;
Μεγαλομάρτυς! Τί θά πεῖ μεγαλομάρτυς; Ξέρετε;
– Ὅτι μαρτύρησε μέ μεγάλα βασανιστήρια, πολλά βασανιστήρια.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ὅσιο Πορφύριο

Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Πότε ἀρχίζει ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος τόνιζε ὅτι ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεως τους1. Τότε μπαίνουν τά πρῶτα γερά θεμέλια γιά τήν μελλοντική ὀρθή ἀγωγή. Σ’ αὐτό συμφωνεῖ μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό χρυσοῦν στόμα τῆς Ἐκκλησίας. «Δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει κακός», διδάσκει ὁ Ἱερός ὁ Χρυσόστομος, «αὐτός, πού ἀπό τήν ἀρχή ἀπήλαυσε πολύ ἐπιμέλεια καί φροντίδα»· αὐτός πού ἔτυχε σωστῆς ἀγωγῆς ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του στήν μήτρα τῆς μητέρας του.
«Τὸ ἔμβρυο», παρατηρεῖ ὁ Ὅσιος Πορφύριος, «ἀκούει κι αἰσθάνεται μέσα στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του...Ὅ,τι αἰσθάνεται ἡ μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, ἄγχος κ.λπ., τὰ ζεῖ κι αὐτό. Ἂν ἡ μάνα δὲν τὸ θέλει τὸ ἔμβρυο, ἂν δὲν τὸ ἀγαπάει, αὐτὸ τὸ αἰσθάνεται καὶ δημιουργοῦνται τραύματα στὴν ψυχούλα του, ποὺ τὸ συνοδεύουν σ’ ὅλη του τὴ ζωή. Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει μὲ τ’ ἅγια συναισθήματα τῆς μάνας. Ὅταν ἔχει χαρά, εἰρήνη, ἀγάπη στὸ ἔμβρυο, τὰ μεταδίδει σ’ αὐτὸ μυστικά, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ γεννημένα παιδιά.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

71 Ψαλμός , στίχος 14,«Ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς δούλων αὐτοῦ»,Ἡ Ψαλμωδία ,(Ἁγίου Παϊσίου), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


71 Ψαλμός , στίχος 14, «Ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς δούλων αὐτοῦ», Ἡ Ψαλμωδία ,(ἉγίουΠαϊσίου), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-9-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://www.HristosPanagia.gr

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

71 Ψαλμός,στίχος 7,«Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ»,Οἱ Ἅγιες Εἰκόνες, (Ἁγίου Παϊσίου),Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


71Ψαλμός,στίχος 7,«Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ»,Οἱ Ἅγιες Εἰκόνες, (Ἁγίου Παϊσίου),Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-9-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Σήμερα, ἄν εἶναι κάποιος σωστός, τὸν κοροϊδεύουν…»


 
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α’ «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»
 
Σήμερα τὴν ἁμαρτία τὴν ἔκαναν μόδα. Βλέπεις, ὀρθόδοξο ἔθνος ἐμεῖς καὶ πῶς εἴμαστε! Πόσο μᾶλλον οἱ ἄλλοι! Καὶ τὸ κακό εἶναι ποὺ οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, ἐπειδή ἡ ἁμαρτία ἔχει γίνει μόδα, ἄν δοῦν ἕναν νὰ μήν ἀκολουθῆ τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς, νὰ μήν ἁμαρτάνη, νὰ εἶναι λίγο εὐλαβεῖς, τὸν λένε καθυστερημένο, ὀπισθοδρομικό. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τὸ νὰ μήν ἁμαρτάνουν τὸ θεωροῦν προσβολή καὶ τὴν ἁμαρτία τὴν θεωροῦν πρόοδο. Αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα. Ἄν οἱ σημερινοί ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν στὴν ἁμαρτία τουλάχιστον τὸ ἀναγνώριζαν, θὰ τούς ἐλεοῦσε ὁ Θεός, Ἀλλά δικαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ ἐγκωμιάζουν τὴν ἁμαρτία. Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἁμαρτία νὰ τὴν θεωροῦν πρόοδο καὶ τὸ ἠθικό νὰ τὸ λένε κατεστημένο. Γι’ αὐτὸ ἔχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη ἀξία, αὐτοί ποὺ ἀγωνίζονται στὸν κόσμο καὶ διατηροῦν καθαρή ζωή. Παλιά, ἄν ἕνας ἦταν διεστραμμένος ἤ μέθυσος, ντρεπόταν νὰ βγῆ στὴν ἀγορά, γιατί θὰ τὸν περιφρονοῦσαν.

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Κίνημα μαζικῆς διαμαρτυρίας τῶν γονέων μέ ἐπιστροφή τῶν ἀντορθόδοξων βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανελλήνια Ένωση ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ

Αθήνα, 67 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.  138
Δελτίο τύπου
Κίνημα μαζικής διαμαρτυρίας των γονέων
με επιστροφή των αντορθόδοξων βιβλίων των Θρησκευτικών
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ):
– χαιρετίζει την αγωνιστική ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για το μάθημα των Θρησκευτικών και το νόμο για την αλλαγή φύλου,
– απορρίπτει τα διχαστικά κηρύγματα μίσους των κυβερνητικών χριστιανομάχων και προπαγανδιστών της ατομικής θρησκείας και της αθεΐας,
 – καταγγέλλει τις ιδεοληπτικές πρακτικές βίας και εκφοβισμού των κυβερνώντων και μιας μικρής μερίδας Διευθυντών Σχολικών μονάδων και δασκάλων ή καθηγητών, εναντίον μαθητών και γονέων που επιστρέφουν στα σχολεία, τα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών ως απαράδεκτα, και
– καλεί όλο τον λαό σε αγωνιστική κινητοποίηση για να μην περάσουν οι αντορθόδοξες κυβερνητικές πολιτικές.
Αναλυτικότερα:

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Πολλές φορές, ἐκεῖ ποὺ λέω τὴν εὐχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, νὰ περνοῦν μπροστὰ μου θλιμμένα»

 Τά βάσανα τοῦ Κόσμου
 
Ἀτέλειωτα εἶναι τὰ βάσανα τοῦ κόσμου. Μία γενική ἀποσύνθεση, οἰκογένειες, μικροί-μεγάλοι. Κάθε μέρα ἡ καρδιά μου γίνεται κιμάς. Τὰ περισσότερα σπίτια εἶναι γεμάτα ἀπὸ στενοχώριες, ἀπὸ ἀγωνία, ἀπὸ ἄγχος. Μόνο στὰ σπίτια ποὺ ζοῦν κατὰ Θεόν εἶναι καλά οἱ ἄνθρωποι. Στὰ ἄλλα, διαζύγια, ἄλλοι χρεωκοπημένοι, ἄλλοι ἄρρωστοι, ἄλλοι τρακαρισμένοι, ἄλλοι μὲ ψυχοφάρμακα, μὲ ναρκωτικά!… Λίγο-πολύ ὅλοι, οἱ καημένοι, ἔχουν ἕναν πόνο. Ἰδίως τώρα, δουλειές δὲν ἔχουν, χρέη ἀπὸ ‘δω, βάσανα ἀπὸ ‘κει, τούς τραβοῦν οἱ Τράπεζες, τούς βγάζουν ἀπὸ τὰ σπίτια, ἕνα σωρό! Καὶ δὲν εἶναι μία καὶ δύο μέρες! Καὶ ἄν ἕνα-δύο παιδιά σὲ μία τέτοια οἰκογένεια εἶναι γερά, ἀρρωσταίνουν ἀπὸ αὐτήν τὴν κατάσταση. Πολλές οἰκογένειες ἀπὸ αὐτές μία μέρα νὰ εἶχαν τὸ ἀμέριμνο, τὴν ξενοιασιά τῶν μοναχῶν, θὰ εἶχαν τὸ καλύτερο Πάσχα…
Τί δυστυχία ὑπάρχει στὸν κόσμο! Ὅταν κανεὶς πονάη καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τούς ἄλλους καὶ ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του, τότε ὅλο τὸν κόσμο τὸν βλέπει σάν σὲ ἀκτινογραφία μὲ τὶς ἀκτίνες τὶς πνευματικές…

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Ἡ εὐσέβεια εἶναι κολώνια, ἐνῶ ἡ εὐλάβεια εἶναι θυμίαμα»

 

 Εὐλάβεια εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ συστολή, ἡ πνευματικὴ εὐαισθησία. Ὁ εὐλαβὴς μπορεῖ νὰ σφίγγεται, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ σφίξιμο στάζει μέλι στὴν καρδιά του· δὲν τοῦ κάνει μαρτυρικὴ τὴν ζωή, ἀλλὰ τὸν εὐχαριστεῖ. 
 Οἱ κινήσεις του εἶναι λεπτές, προσεγμένες. Αἰσθάνεται ἔντονα τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ἁγίων. Νιώθει δίπλα του τὸν Φύλακα Ἄγγελο νὰ τὸν παρακολουθῆ. Ἔχει συνέχεια στὸν νοῦ του ὅτι τὸ σῶμα του εἶναι Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ζῆ ἁπλά, ἁγνὰ καὶ ἁγιασμένα.
Παντοῦ συμπεριφέρεται μὲ προσοχὴ καὶ συστολὴ καὶ νιώθει ζωντανὰ ὅλα τὰ ἱερά. Προσέχει λ.χ. νὰ μὴν εἶναι πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη του οἱ εἰκόνες.
 Δὲν βάζει ἐκεῖ ποὺ κάθεται, στὸν καναπὲ ἢ στὴν καρέκλα, τὸ Εὐαγγέλιο ἢ ἕνα πνευματικὸ βιβλίο κ.λπ. Ἂν δῆ μιὰ εἰκόνα, σκιρτᾶ ἡ καρδιά του, βουρκώνουν τὰ μάτια του. Ἀλλὰ καὶ μόνον τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νὰ δῆ κάπου γραμμένο, τὸ ἀσπάζεται καὶ αὐτὸ μὲ εὐλάβεια καὶ γλυκαίνεται ἐσωτερικὰ ἡ ψυχή του.Ἀκόμη καὶ ἕνα κομματάκι ἀπὸ ἐφημερίδα ἂν βρῆ κάτω πεταμένο ποὺ νὰ γράφη λ.χ. τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἢ μόνον «Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος», σκύβει, τὸ μαζεύει, τὸ ἀσπάζεται μὲ εὐλάβεια καὶ στενοχωριέται ποὺ ἦταν πεταμένο. Ἡ εὐσέβεια εἶναι κολώνια, ἐνῶ ἡ εὐλάβεια εἶναι θυμίαμα. Ἡ εὐλάβεια εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετὴ γιὰ μένα, γιατὶ ὁ εὐλαβὴς προσελκύει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γίνεται δέκτης τῆς Χάριτος, καὶ φυσιολογικὰ παραμένει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μαζί του.

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Τί σημαίνει τό «Κύριε ἐλέησον», εἶναι πολύ λίγοι σήμερα πού τό ξέρουν

 Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών
Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και συντομότερα «Κύριε ελέησον», από τον καιρό των Αποστόλων χαρίστηκε στους Χριστιανούς και ορίστηκε να το λένε ακατάπαυστα, όπως και το λένε.
Τι σημαίνει όμως τούτο το «Κύριε ελέησον», είναι πολύ λίγοι σήμερα που το ξέρουν, κι έτσι φωνάζουν καθημερινά ανωφελώς, αλλοίμονο, και ματαίως το «Κύριε ελέησον», και το έλεος του Κυρίου δεν το λαβαίνουν γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν. 
Γι’ αυτό πρέπει να ξέρομε πως ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφότου σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και υπέμεινε τόσα πάθη και σταυρώθηκε και χύνοντας το πανάγιο αίμα Του εξαγόρασε τον άνθρωπο από τα χέρια του διαβόλου, από τότε έγινε Κύριος και εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως. Και προτού βέβαια σαρκωθεί ήταν Κύριος όλων των κτισμάτων, ορατών και αοράτων, ως δημιουργός και ποιητής τους, όμως των ανθρώπων και των δαιμόνων που δε θέλησαν από μόνοι τους να τον έχουν Κύριο και εξουσιαστή τους, δεν ήταν και Αυτός Κύριος τους, ο Κύριος όλου του κόσμου.
Ο πανάγαθος Θεός δηλαδή, και τους Αγγέλους και τους ανθρώπους τους έκανε αυτεξούσιους και τους χάρισε το λογικό, να έχουν γνώση και διάκριση· γι’ αυτό, ως δίκαιος που είναι και αληθινός, δε θέλησε να τους αφαιρέσει το αυτεξούσιο και να τους εξουσιάζει με τη βία και χωρίς τη θέλησή τους.

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα γιά ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν [ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ]

vivlio thrhskeytika aparadekto 04

Ἀναρτοῦμε ἕνα ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν το ὁποῖο καταρτίστηκε ἀπό νομικούς πού ἀσχολοῦνται μέ τό ζήτημα καί εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπό τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης. Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 8-9-2017 (Κήρυγμα)
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://www.HristosPanagia.gr

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

– Γέροντα, τί πρέπει νά κάνουμε ὅταν θέλουμε νά παρακαλέσουμε ἕναν Ἅγιο γιά κάτι;

 – Γέροντα, τί πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για κάτι;
– Πρώτα να κάνετε το σταυρό σας στο Όνομα της Αγίας Τριάδος. Μετά πείτε την προσευχή της Παναγίας »Χαίρε, Κεχαριτωμένη Μαρία» και ύστερα επικαλεστείτε τον Άγιο τρείς φορές.Για παράδειγμα: